Collaboration of People
Postavljanje jasnih očekivanja od dobavljača

Unapređenje kvaliteta života, u saradnji sa našim dobavljačima, počinje uspostavljanjem pravilne poslovne politike.

Rad sa dobavljačima

Postavljanje jasnih očekivanja od dobavljača

U okviru našegSourcing Sustainability Standard (PDF, 20KB), očekivanja od dobavljača navedena su pod Politika lanca nabavke kompanije '3M’: životna sredina, zdravlje i bezbednost (EHS), transport, rad/ljudski resursi i isporuka materijala.Navedena poslovna politika odnosi se na izbor i saradnju sa svim dobavljačima koji pružaju svoje usluge kompaniji '3M' širom sveta. Sprovodimo selektivno procenu učinka dobavljača prema navedenoj poslovnoj politici. Ukoliko se utvrdi neusaglašenost, kompanija '3M' pokušaće da kroz rad sa datim dobavljačem otkloni nedostatke. Od dobavljača očekujemo da napravi plan kroz koji će svoje aktivnosti usaglasiti sa našom poslovnom politikom. U slučaju da dobavljač ne napravi takav plan ili ga ne primeni u praksi, '3M' će raskinuti poslovni odnos.

U 2000. godini, postavili smo cilj da preispitamo najmanje 80% troškova na dobavljače u sledećim državama: Kini, Indiji, Koreji, Maleziji, Tajvanu, Tajlandu, Brazilu, Meksiku, Rusiji i Turskoj, a u cilju provere usaglašenosti sa standardima kompanije '3M' u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti (EHS), transporta, radne snage i ljudskih resursa, i to do 2005. godine. Tokom 2013. godine postigli smo cilj i preispitali 80% naših troškova u navedenim državama.

 


Konfliktni minerali

  • Jedan od problema kojima se bavi poslovna politika kompanije '3M' u oblasti lanca nabavke jesu i “konfliktni minerali”. Suština je u tome da su aktivnosti u vezi sa vađenjem ruda (posebno kalaja, tantala i zlata) u Demokratskoj Republici Kongo (DRC) dovele do razvoja ekstremnog nasilja u tom regionu i do postavljanja zahteva u okviru Dod-Frenkovog Zakona o finansijskoj reformi iz 2010. godine u SAD, gde američke kompanije koje se kotiraju na berzi navode izvore pomenutih materijala kao neophodne za funkcionisanje odnosno proizvodnju njihovih proizvoda ili proizvoda čiju proizvodnju planiraju da pokrenu.

    Programi obaveznog praćenja koji kompanija '3M’ sprovodi u vezi sa zemljom porekla i mineralima koji su predmet ratova opisani su u SD obrascu i Izveštaju o konfliktnim mineralima kompanije '3M' za 2013. godinu, koji su dostupni na sledećem linku: :  SEC Filings.

    Kompanija '3M' je članica Inicijative o mirnodopskom poreklu robe (CFSI), koja obuhvata sve privredne grane i uspostavljena je u cilju razvoja sistema za kontrolu topionica i prerađivača kroz nezavisne revizije u okviru programa o mirnodopskim topionicama materijala (CFS program). Kompanija '3M' podstiče svoje dobavljače i sve ostale kompanije koje to još nisu učinile, da postanu članice CFSI. Povećano učešće kroz lance nabavke ojačaće zajedničke napore da se dodatno utiče na topionice i prerađivače da se priključe CFS programu i da budu prepoznati kao kompanije koje ne podstiču sukobe u DRC (Demokratska Republika Kongo). U okviru posvećenosti vrednostima koje promovišu CFSI i CFS program, kompanija '3M' je u januaru 2014. dala donaciju CFSI Fondu za topionice, koji obezbeđuje finansijsku podršku topionicama koje su predmet prve revizije u sklopu CFS programa. Ovaj fond podstiče topionice da se uključe u CFS program i da dobiju certifikat kao kompanije koje ne podstiču sukobe u DRC (Demokratska Republika Kongo).

    Podaci namenjeni za dobavljače mogu se naći na sledećem linku: Konfliktni minerali.