Benefiti

Prikaz ukupnih primanja u 3M

Ovde se možete razvijati kroz izazovni rad u vodećoj globalnoj kompaniji i biti nagrađeni za to. Kada se ističete u radu koji strasno radite, to doprinosi uspehu 3M i time ostvarujete još veći uspeh. Pogledajte oko sebe i videćete da su inspirativne prilike svuda.

 • Naš paket naknada i penzionog plana nazivamo ,,Ukupna primanja 3M".

  Ukupna primanja 3M sadrže niz planova i programa čija je namera da privuku, zadrže i motivišu zaposlene s visokim učinkom od kojih zavisi naš rast i uspeh. Ukupna primanja 3M dele se na tri oblasti:

  Vaša zarada. Budite nagrađeni za svoj rad konkurentnom osnovnom zaradom i varijabilnom stimulativnom zaradom povezanom s učinkom kompanije i ličnim učinkom.

  Vaši benefiti. Uz jedinstvene resurse i veoma kvalitetne naknade živite na najbolji mogući način. Plan opcija koji se odnosi na zdravstvenu, stomatološku zaštitu i očne preglede, štednja i penzioni planovi, plan kupovine akcija od strane zaposlenih 3M i mnogi drugi resursi mogu vam poboljšati život, kako fizički tako i finansijski.

  Vaš život u 3M. Razvijajte se kroz izazovni rad vođenjem važnih projekata, radom s različitim, talentovanim ljudima i pronalaženjem beskrajnih mogućnosti za razvoj veština - i istovremeno uživajte u pristupu mnogim prednostima, programima i resursima.

Vaša plata

 • Kada ste plaćeni u 3M, priznaju vam se značajni doprinosi koje ostvarujete u rezultatima 3M. Da bi vaša zarada bila usklađena s našom željom da ostanemo konkurentni, 3M redovno poredi zaradu i benefite s drugim kompanijama slične veličine i područja rada.

  Vaša zarada mora sadržati sve komponente: osnovnu i varijabilnu zarada. Dok se osnovna zarada odnosi na sve zaposlene, varijabilna se nudi zaposlenima koji ispunjavaju određene uslove i može sadržati godišnje stimulacije, prodajne stimulacije ili druge stimulacije.

  Godišnji plan stimulacija (GPS)
  Godišnji plan stimulacija (GPS) usklađuje deo zarada kvalifikovanih zaposlenih s učinkom kompanije, poslovnih jedinica i ličnim učinkom. U većini slučajeva možete se kvalifikovati za GPS ukoliko ste aktivni zaposleni, izvan proizvodnje, koji prima platu u 3M. Zaposleni koji su kvalifikovani da prime benfit za prodajnu stimulaciju ne učestvuju u GPS.

  Prodajne stimulacije
  Zarada svakog predstavnika prodaje sadrži osnovnu zarada i prodajne stimulacije, koje se isplaćuju mesečno ili kvartalno u zavisnosti od divizije koju zastupate.

  Dugoročni plan stimulacija (DPS)
  Zaposleni na nivou rukovodstva (i sličnom nivou) kvalifikovani su da primaju kapital na osnovu svog nivoa odgovornosti, pojedinačnog doprinosa i učinka u vođstvu.


Vaši Benefiti

 • Zdravstveni benefiti predstavljaju važan deo ukupnih naknada 3M-a. Nudimo sveobuhvatne, kvalitetne benefite vama i licima koja izdržavate. Ukoliko ispunjavate uslove, možete učestvovati u većini benefita 3M-a, koje počinju prvog radnog dana. 3M nudi benefite supružnicima zaposlenih istog pola kao i supružnicima zaposlenih suprotnog pola.

  Zdravstvene, stomatološke i oftalmološke usluge
  Zdravstveni plan 3M nudi benefite koje se odnose na zdravstvenu negu, lekove na recept, stomatološku zaštitu i oftalmološke usluge. Zdravstveni planovi 3M sadrže stopostotno osiguranje za preventivnu zdravstvenu negu kada se prima od pružalaca usluga u mreži.

  Računi pokrića za zdravstvenu zaštitu i za zdravstvenu negu izdržavanih lica
  Naši računi pokrića omogućuju vam da odvojite novac u dolarima sa strane pre oporezivanja za plaćanje određenih troškova za zdravstvenu zsštitu/za dnevnu negu izdržavanih lica.

  Životno osiguranje
  Da bismo pomogli u zaštiti finansijske bezbednosti, vama i licima koja izdržavate 3M takođe nudi razna životna osiguranja i osiguranja od nesrećnog slučaja. 3M obezbeđuje osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja i gubitka uda ili funkcije uda kao posledice nesrećnog slučaja bez ikakvog troška po vas. Ostala izborna životna osiguranja nude se po cenama za grupu.

  Plaćena odsustva
  Plaćeno odsustvo predstavlja važnu naknadu koja vam pomaže da uskladite svoj posao i privatan život. Ovo uključuje regres za godišnji odmor, kratkoročne i dugoročne invalidske naknade i odsustvo zbog hitnih slučajeva i druga razna odsustva.

  Opšti plan kupovine akcija od strane zaposlenih (GESPP)   
  Opšti plan kupovine akcija od strane zaposlenih (GESPP) nudi zaposlenima koji na to imaju pravo mesečnu kupovinu akcija 3M po eskontovanim cenama preko odgovarajućih odbitaka od plate. Cena akcija kupljenih po GESPP je fiksna na početku svakog meseca i predstavlja eskont od 15 procenata od zaključne cene trgovanja akcije 3M prvog dana trgovanja u mesecu. Kvalifikovani zaposleni u osnovi mogu birati doprinos od 3 procenta do 10 procenata kvalifikovane naknade.


 • Ovaj dokument ne predstavlja zvanični dokument plana i u slučaju bilo kog sukoba, nedoslednosti ili dvosmislenosti između informacija i dokumenata zvaničnog plana, preovlađuju uslovi zvaničnog dokumenta plana. 3M zadržava pravo da u bilo koje vreme, u celosti ili delimično, izmeni, dopuni ili ukine penzioni plan. Dobijanje ovog dokumenta i korišćenje reči ,,vi" ne ukazuje da ispunjavate uslove za plan. Samo su ona lica koja ispunjavaju uslove i druge kriterijume iz zvaničnog dokumenta plana kvalifikovana da učestvuju u planu.