1. Srbija
 2. Pravne informacije

3M 3M Srbija

Važne zakonske informacije

 

 • Pažljivo pročitajte ove uslove pre korišćenja ovog veb sajta. Vaš pristup i korišćenje veb sajta i njegovog materijala uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih uslova u celosti. Ukoliko ne prihvatite ove uslove, potrebno je da odmah napustite ovaj veb sajt i prekinete sa daljim korišćenjem bilo kakvog materijala koji ste pribavili sa ovog veb sajta.

 • Ostali uslovi i napomene koji se eventualno primenjuju

  Dodatni uslovi će se primenjivati u poslovnim transakcijama koje izvrši ili promocijama koje sprovodi 3M preko ovog sajta. Dodatni uslovi će se primenjivati na sve usluge oglasne table, čet zone i ili druge poruke ili komunikaciju koja se nudi preko ovog veb sajta. Ništa što je sadržano na ovoj stranici sa pravnim informacijama nema za cilj da izmeni ili dopuni bilo koji sporazum koji je trenutno na snazi između vas i 3M.

  Iako ovi uslovi korišćenja imaju za cilj da se generalno primene na sve sadržaje koji se nalaze na sajtu 3M.com, ovaj veb sajt može da sadrži i druge napomene o vlasništvu i uslove korišćenja, koji se takođe moraju poštovati i primenjivati onako kako se oni primenjuju na određene delove veb sajta na koje se odnose. Pojedini delovi ovog sajta su namenjeni za publiku u određenim zemljama kao što je naznačeno posebnim napomenama za zemlje pod zaglavljima veb sajt stranice (npr. '3M Sjedinjene Države', '3M Velika Britanija', ili '3M Australija'). Uslovi korišćenja veb sajtova namenjenih pojedinim zemljama, mogu varirati i njima se može pristupiti sa sajta 3M za tu određenu zemlju. 3M može oduzeti ili izmeniti bilo koje pravo koje je navedeno na ovoj stranici sa pravnom napomenom, u bilo kom trenutku, ažuriranjem ove stranice.

 • Ostala prava intelektualne svojine

  Molimo imajte u vidu da svi proizvodi, procesi ili tehnologije koji su opisani u materijalima o ovom veb sajtu mogu potpadati i pod druga prava intelektualne svojine koja su rezervisana za 3M a za koja se ovim putem ne dodeljuje licenca. 3M, njegov logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, i Thinsulate, kao i većina drugih imena brendova na ovom veb sajtu, predstavljaju svetske robne marke ili registrovane žigove 3M. Zaštitni znaci drugih strana se identifikuju kada god je to moguće i 3M priznaje njihova prava.

 • Korisnici iz vlade SAD

  Korišćenje, dupliranje ili obelodanjivanje od strane vlade SAD, podležu restrikcijama koje su definisane u DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) i FAR 52.227-19 kao i svim drugim propisima o pravnom sledbeniku, ukoliko se oni primenjuju.

 • Odricanje odgovornosti

  INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM SAJTU DATE SU U IZVORNOM OBLIKU, ISKLJUČIVO ZA INTERNE SVRHE, BEZ BILO KAKVIH IZJAVA ILI GARANCIJA ZA NJIHOVU TAČNOST ILI POTPUNOST ILI DRUGIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI I SVE IMPLICITNE GARANCIJE KVALITETA, UTRŽIVOSTI, PRIMERENOST ZA ODREĐENU NAMENU, ILI ODSUSTVO KRŠENJA PROPISA. 3M NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN NI JEDNOJ STRANI ZA DIREKTNU ILI INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU NASTALU USLED KORIŠĆENJA OVOG SAJTA NITI ZA OSLANJANJE NA PODATKE ILI MATERIJAL KOME SE PRISTUPA PREKO OVE ILI BILO KOJE DRUGE VEZE SA DRUGIH SAJTOVA, ŠTO PORED OSTALOG PODRAZUMEVA ŠTETU NASTALU PO OSNOVU GUBITKA DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA, ČAK I AKO SE KOMPANIJI 3M JASNO PREDOČI MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA, U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI U KOJOJ TO ZAKON DOPUŠTA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE IMPLICIRANIH GARANCIJA I IZJAVA, TAKO DA SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

  Materijal na ovom veb sajtu može sadržati tehničke npreciznosti ili štamparske greške, pri čemu će se informacije menjati, ažurirati i brisati bez obaveštavanja o tome. 3M može u bilo kom trenutku uvesti unapređenja, odnosno izmene na proizvodima, odnosno programima opisanim u ovom materijalu. 3M ne daje garancije da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka niti da će se kvarovi rešavati. 3M ne garantuje da je ovaj sajt kompatibilan sa vašom računarskom opremom niti da na ovom sajtu ili njegovom serveru nema grešaka ili virusa, crva, 'trojanskog konja' i 3M nije odgovoran ni za kakvu štetu koju eventualno pretrpite usled takvih destruktivnih pojava.

  Pored toga, 3M ne daje nikakve izjave niti garancije za druge sajtove kojima eventualno odlučite da pristupite preko ovog veb sajta. Linkovi ka tim veb sajtovima koje 3M prikaže, dati su samo radi lakšeg snalaženja i njih ne treba smatrati namerom kompanije 3M da takve veb sajtove ili njihove sadržaje odobri.

 • Dostavljanje informacija kompaniji 3M

  Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti kao opštu informaciju. 3M ne želi da od vas dobija poverljive ili slične podatke preko ovog sajta, osim ako ste sklopili dodatni pismeni sporazum sa 3M o razmeni takvih informacija. Svaka informacija koju 3M primi preko svog sajta, osim vaših ličnih podataka, na koje se primenjuje Politika privatnosti kompanije 3M, NEĆE SE SMATRATI POVERLJIVIM. PRENOŠENJEM PODATAKA KOMPANIJE 3M PUTEM OVOG SAJTA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN ELEKTRONSKIM PUTEM, BEZ PISMENOG SPORAZUMA SA 3M U VEZI SA VAŠOM DOSTAVOM PODATAKA, VI SE SLAŽETE DA 3M MOŽE DA KORISTI INFORMACIJE ZA BILO KOJE SVRHE, BEZ OBAVEZE PREMA VAMA. Ako želite da vas obavestimo o tome kako da svoje ideje predočite kompoaniji 3M, kliknite na ""Kontaktirajte nas"" i tražite primerak brošure ""O vašoj ideji"".